Kiểu: Cờ úp, 24/3/2023

58 nước, 8 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua