tatua1155 1407 +17
Lele222 1384 -17

Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

30 nước, 2 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết