Nam1976 1711 -15
Mitobao 1682 +15

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

33 nước, 4 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ