Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

116 nước, 14 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết