Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

43 nước, 4 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua