Kiểu: Cờ tướng, 25/3/2023

107 nước, 16 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua