Nam1976 1700 +20
dunghq1 1786 -20

Kiểu: Cờ úp, 25/3/2023

56 nước, 5 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết