L52126462 1585 +19
ychime 1648 -19

Kiểu: Cờ úp, 12/5/2023

36 nước, 3 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua