L52126462 1629 -13
ychime 1604 +13

Kiểu: Cờ úp, 12/5/2023

64 nước, 9 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua