Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

28 nước, 2 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua