Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

28 nước, 2 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua