Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

33 nước, 2 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết