Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

33 nước, 2 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết