cathangtu 1895 +4
TyHCM 1537 -4

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

92 nước, 12 phút : 12 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ