Khang2013 1459 -17
Kvan 1440 +17

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2023

29 nước, 3 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua