Kiểu: Cờ úp, 28/11/2023

22 nước, 4 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ