hancom1 1759 +4
P35313019 1433 -4

Kiểu: Cờ úp, 28/11/2023

66 nước, 7 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua