567lamvu 1528 -20
P35313019 1429 +20

Kiểu: Cờ úp, 28/11/2023

133 nước, 20 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết