P35313019 1449 -13
567lamvu 1508 +13

Kiểu: Cờ úp, 28/11/2023

61 nước, 9 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ