vanle123 1565 +10
P35313019 1436 -10

Kiểu: Cờ úp, 28/11/2023

52 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết