P35313019 1426 -10
vanle123 1575 +10

Kiểu: Cờ úp, 28/11/2023

41 nước, 4 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ