binht21 1572 -18
phonglv 1521 +18

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

88 nước, 7 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua