Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

31 nước, 5 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ