Clv1 1510 +15
diepvan79 1497 -15

Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

58 nước, 7 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ