Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

91 nước, 5 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua