Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

49 nước, 3 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua