Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

76 nước, 7 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua