Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

63 nước, 5 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ