TanDuc 1443 -16
Clv1 1449 +16

Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

19 nước, 0 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua