M32428769 1420 -12
Clv1 1458 +12

Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

33 nước, 3 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ