1234554321 1556 -20
Clv1 1470 +20

Kiểu: Cờ úp, 30/12/2023

139 nước, 13 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ