Clv1 1474 -15
P63866473 1499 +15

Kiểu: Cờ úp, 31/12/2023

24 nước, 1 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua