P63866473 1514 +15
Clv1 1459 -15

Kiểu: Cờ úp, 31/12/2023

76 nước, 8 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ