luyentri 1416 +18
Clv1 1458 -18

Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

36 nước, 5 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ