quypham 1531 +12
Clv1 1440 -12

Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

34 nước, 5 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua