Clv1 1428 +20
quypham 1543 -20

Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

80 nước, 16 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua