quypham 1523 +12
Clv1 1448 -12

Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

60 nước, 10 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ