vanly 1500 -19
Clv1 1436 +19

Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

45 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua