sonquynhluu 1473 -16
Clv1 1468 +16

Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

87 nước, 10 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua