Clv1 1468 -13

Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

106 nước, 12 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ