Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

61 nước, 5 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua