Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

43 nước, 4 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ