Kiểu: Cờ úp, 1/1/2024

74 nước, 9 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua