chika.lana 1660 -17
COUPOL 1648 +17

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

31 nước, 3 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết