chika.lana 1626 -17
COUPOL 1682 +17

Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

111 nước, 24 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết