Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

42 nước, 5 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua