Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

80 nước, 13 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua