Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

34 nước, 5 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết