Kiểu: Cờ úp, 14/1/2024

55 nước, 14 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ