COUPOL 1731 -20
vunq 1633 +20

Kiểu: Cờ úp, 15/1/2024

67 nước, 14 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ