Kiểu: Cờ úp, 15/1/2024

47 nước, 8 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết