Kiểu: Cờ úp, 15/1/2024

76 nước, 12 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết